|m.y.g x j.h.s| Red hair.

|m.y.g x j.h.s| Red hair.

231 41 2

Manh mối duy nhất về tên sát nhân bệnh hoạn, một sợi tóc màu hung đỏ. eline t. flozw © 2018. all right reversed.Dựa trên câu truyện Jack the ripper tại London năm 1888.…

| j.j.k x p.j.m | ghost.

| j.j.k x p.j.m | ghost.

246 37 3

có một bóng ma đang theo ám jimin, con ma tên jeon jungkook. eline t. flozw © 2018. all right reversed.…

| hogwarts x BTS series | After legend.

| hogwarts x BTS series | After legend.

6,205 321 4

hogwarts series. eline t. flozw © 2018. all right reversed.…